Regulamin 2024

GOOD BEER INTERNATIONAL 2024 – PROFESJONALNY KONKURS PIW

REGULAMIN

Międzynarodowy Konkurs Piw GOOD BEER INTERNATIONAL 2024 odbędzie się w niedzielę 22 września 2024 we Wrocławiu.

I Zgłaszanie piw do konkursu Good Beer 2024

1.Do Konkursu mogą być zgłaszane piwa wytworzone przy wykorzystaniu wszelkich technik warzelniczych i surowców, jednak minimum 50% składu surowcowego wykorzystywanego podczas procesu warzenia musi stanowić ziarno słodowane.

2.Zgłaszone piwa muszą być dostępne w sprzedaży detalicznej.

3.Podmiotami Konkursu mogą być ich producenci lub działający w ich imieniu dystrybutorzy.

4.Tzw. „browary kontraktowe” mogą zgłaszać swoje piwa pod warunkiem szczegółowego określenia miejsca produkcji tj. browaru, w którym dane piwo jest warzone.

5.W Konkursie nie będą oceniane napoje wytwarzane na bazie lub z dodatkiem piwa (np. radler).

6.Przedmiotem oceny w Konkursie jest piwo konkretnej marki, dlatego jedno i to samo piwo nie może być zgłoszone wielokrotnie.

7.Podczas zgłaszania piwa do Konkursu należy zadeklarować w jakiej kategorii oraz podkategorii dane piwo ma być oceniane, jeżeli dana kategoria ma takowe. Sposób wyboru kategorii patrz: II Kategorie konkursowe. Przy zgłoszeniu należy podać również imię i nazwisko piwowara, który piwo uwarzył.

8.Zgłoszenie piwa do Konkursu należy przesłać mailem biuro@bikotech.pl w terminie do 1 sierpnia 2024 r.

9.Podmiot zgłaszający powinien dostarczyć do organizatora każde zgłaszane piwo w ilości 5 butelek o pojemności 500 ml każda (lub ich ekwiwalent w opakowaniach o mniejszej lub większej pojemności).

10.Wysyłka piwa

a) Piwa pasteryzowane należy dostarczyć bezpośrednio na adres ul. Ładna 6, 44-240 Żory, w dniach od 9 do 19 września do godz. 17:00.

b) Piwa wymagające chłodzenia należy dostarczyć bezpośrednio do stewarda konkursowego (tel. 887 301 000) w terminie 19-21 września, na adres hotelu: Haston City Hotel, ul. Irysowa 1-3 (Psie Pole) 51-117 Wrocław.

c) Na opakowaniach jednostkowych przesyłanych piw należy umieścić unikalny kod, który każde piwo otrzyma po rejestracji. Opakowania zbiorcze winny być opisane „Good Beer 2024”

II Kategorie konkursowe

1.Przewodnikiem po stylach i źródłem opisu jest opracowanie BJCP http://www.bjcp.org/stylecenter.php. O wyborze kategorii, w której powinno być zgłoszone piwo decyduje typ piwa (lager/ale), jego ekstrakt początkowy oraz dominujące cechy piwa: smak lub/i aromat.

2. W przypadku wątpliwości przy ustalaniu stylu i kategorii można skontaktować się z dyrektorem Konkursu, Rafałem Kowalczykiem rafal@jabeerwocky.com. W takim przypadku należy opisać piwo: parametry piwa (kolor, ekstrakt, alk., IBU), typ fermentacji, profil smakowy oraz styl bazowy – w przypadku modyfikacji i piw eksperymentalnych.

3. Kategorie konkursowe i ich opisy znajdują się w załączniku.

III Ocena sensoryczna piw

1.Planuje się powołanie międzynarodowych zespołów oceniających, których zadaniem będzie dokonanie oceny piw według wyznaczonych kategorii.

2.Członkami zespołów jurorskich będą profesjonalnie przeszkoleni degustatorzy, osoby wykazujące się praktyczną znajomością sensoryki piwa, technik browarniczych oraz wiedzą z zakresu kultury i stylów piwa.

3.Członkami zespołów mogą być osoby zatrudnione lub współpracujące z browarami i dystrybutorami, jednak nie będą one uczestniczyć w panelach, gdzie oceniane będą piwa zgłoszone przez te podmioty.

4.Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu kandydata do zespołu jurorów podejmuje Dyrektor Konkursu. Rekrutację sędziów planuje się zakończyć do 5 sierpnia 2024.

5.Ocenie będą podlegały wszystkie aspekty: wygląd, aromat, smak, cechy fizyczne oraz ogólne wrażenia. Ocena sensoryczna i wybór najlepszych piw w danej kategorii będzie odbywał się na zasadzie eliminacji zakodowanych próbek zgłoszonych piw.

6. Zespoły oceniające piwa, pod okiem kapitana stołu, dla każdego piwa przyjętego do konkursu przygotują krótką recenzję. Recenzje dostępne będą po konkursie na życzenie.

7. Nad organizacją/rekrutacją sędziów i przebiegiem Konkursu czuwa Dyrektor Konkursu.

IV Nagrody i ogłoszenie wyników

1.W każdej kategorii konkursowej mogą zostać przyznane medale: I miejsce – medal złoty, II miejsce – medal srebrny i III miejsce – medal brązowy.

a. Medal złoty: Piwo najwyższej, światowej klasy, reprezentujące dany styl bez wad, z bardzo dobrym balansem smaków i aromatów oraz idealnym wyglądem.

b. Medal srebrny: Piwo wysokiej klasy, które może w niewielkim stopniu odbiegać od stylu, ale dalej musi być bez wad i prezentować odpowiedni balans smaków i aromatów.

c. Medal brązowy: Piwo dobrze reprezentujące styl, które w swojej wariacji może trochę odbiegać od parametrów stylu. Wysoko oceniony smak i aromaty bez znaczących wad.

2. Sędziowie mogą przyznać komplet medali w danej kategorii lub mogą nie przyznać któregoś, jeżeli jakość piw nie spełniała kryteriów medalowych.

3. Informacja o kolejnych miejscach poza medalowymi nie będzie upubliczniona.

4 .Dodatkowo piwowarowi, którego piwa otrzymają najwięcej medali zostanie wręczona nagroda Good Beer Najlepszy Piwowar 2024.

5. Ogłoszenie wyników odbędzie się w trakcie Polskiego Kongresu Browarniczego dn. 23 września 2024 we Wrocławiu.

6. Oficjalna strona Konkursu znajduje się pod adresem www.goodbeer.pl

V Opłaty i sprawy administracyjne

1.Udział w Konkursie jest płatny, koszt zgłoszenia jednego piwa wynosi:

• 250 zł netto (+23% VAT) za każde piwo zgłoszone i opłacone w terminie do 30 kwietnia 2024

• 300 zł netto (+23% VAT) za każde piwo zgłoszone i opłacone w terminie od 1 maja do 30 czerwca 2024

• 349 zł netto (+23% VAT) za każde piwo zgłoszone do 1 sierpnia i opłacone najpóźniej do 16 sierpnia 2024

• Piwa zgłoszone ale nieopłacone w terminie – nie zostaną ocenione.

Opłata nie podlega zwrotowi.

2. Organizatorem konkursu jest firma Bikotech sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kościuszki 29 w Żorach.

3. Zgłaszający piwo czyni to w formie dobrowolnej deklaracji. W przypadku naruszenia regulaminu lub niedostosowania się do jego wymogów organizator może wycofać piwo z Konkursu. W takich przypadkach opłata nie podlega zwrotowi.

4. Zgłaszający jest odpowiedzialny za ewentualne opłaty celne. Organizator nie będzie uiszczać żadnych opłat za odbiór przesyłki. Na przesyłce oraz w dokumentacji przewozowej należy zadeklarować : “Bezpłatne próbki. Nie do odsprzedaży.”

5. Organizator może odebrać wszelkie prawa do nagrody w każdym momencie w przypadku zatajenia lub zadeklarowania nieprawdziwych informacji przez Zgłaszającego.

6. W przypadku zajęcia miejsca medalowego – Zgłaszający otrzymuje prawo do zamieszczania wizualizacji medali konkursowych Good Beer 2024 na wszelkich materiałach reklamowych, bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów.

7.Wszelkie sprawy sporne mogą być rozstrzygane polubownie, w tym reklamacje – na piśmie.

Dyrektor Konkursu Good Beer 2024                      Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Rafał Kowalczyk                                                                                  Aleksandra Wojnarowska

Załącznik 1 – do regulaminu Konkursu Good Beer 2024

Kategorie medalowe

#1 Light Pale Lager
<11,5’ Plato Czech Lager light versions, Rice Lager, Int. Lagers
#2 Premium Pale Lager
11.6’ – 13.0’ Plato Czech Lager premium versions, German Pils, Int. lager
#3 Strong Pale Lager
>13.0’ Plato
#4 Light Dark Lager
<13,0’ Plato e.g. Tmave light versions, Schwartz bier
#5 Strong Dark Lager
>13.0’ Plato e.g. Tmave, Bocks and Doppel Bocks lager type
#6 Baltic Porter
e.g. Classic version 19-21.0’ Plato. Open category Porters (needed specification)
#7 South German style Hefeweizen
(pale and dark)
#8 Wheat Beer
Witbier, Wheat Bocks, American style wheat beers
#9 Wild and/or Sour Beer
Brettanomyces, spontaneous, lactic bacillus, sake yeast, (not fruity beers)
#10 Belgian or French style beer
Pale Ale, Blond Ale, Golden Ale, Double, Triple, and similar (excluding sour beers, and witbier)
#11 Classic AIPA
West Coast American IPA, East Coast American IPA
#12 Hazy IPA
#13 Specialty IPA
Red, Black, Belgian, Double, Triple, Brett, Brut, etc.
#14  American Pale Ale and British or Irish Ale
Pale Ale, Bitter, English old style IPA, Stouts, Mild, Scottish, Robust Porter, etc.
#15 Honey Beer
#16 Fruit Beer
All type beers with fruity aroma. Please specify base style and fruits/flavorings
#17 Flavored Beer
Spices, nuts, vegetable, flowers, etc.
#18 Smoked and Peated Beer
Grodziskie, smoked malt or whisky malt beers, both dark or pale ver.
#19 Barrel aged Beer
All beers matured in barrels or with wooden chips
#20 Non-alcoholic Beer
All types less than 0.5% alc. vol. Drinks based on beer or mixed beers with softs (radlers e.g.) are not allowed.
#21 Experimental Beer
Beers which are made with unique ingredients or made with unusual techniques. Also restored primitive historical techniques (needed description from the brewer).

UWAGA:

Zgłaszając piwa sprawdź opis stylów wg BJCP. Jeżeli piwo uwarzone jest w sposób niestandardowy o wyborze kategorii powinny decydować cechy pierwszoplanowe.